หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เซลล์นิกเกิล-แคดเมียม หรือเซลล์นิแคด


               โลหะแคดเมียมเป็นแอโนด  นิกเกิล (IV)  ออกไซด์เป็นแคโทดและมีสารละลายเบสเป็น อิเล็กโทรไลต์  ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังนี้ ซลล์นิเกิล-แคดเมียม ให้ศักย์ไฟฟ้าประมาร  1.4  โวลต์  และมีขนาดเล็กสามารถอัดไฟใหม่ได้และใช้ได้ทนทานกว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบ ตะกั่ว จึงนิยมใช้ในเครื่องไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก  เช่น  เครื่องโกนหนวด  ที่โกนหนวดถ่ายรูป  และสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กลับมาเ ป็นสารตั้งต้นได้ ทโดยการประจุไฟ  หรืออัดไฟใช้งานยาวนานกว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบตะกั่ว  แต่ต้องควบคุมอุณหภูมิของ    ขขขเซลล์ให้ได้ประมาณ  350 0C  เพื่อทำให้สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพหลอมเหลว
รูปภาพแสดงเซลนิกเกิลแตดเมียม